F-Secure SAFE 3.4.148

F-Secure SAFE 3.4.148

F-Secure Corporation – Shareware –
5 Stars User Rating
F-Secure SAFE is the world’s best anti-virus software. F-Secure SAFE lets you set boundaries and look after your family's well-being. You can block access to web sites based on the site content: adult, violence, shopping, gambling, social media, etc. F‑Secure SAFE blocks restricted content for your kids and allows you to manage their screen time by setting limits for using their devices.

Tổng quan

F-Secure SAFE là một Shareware phần mềm trong danh mục Thể loại khác được phát triển bởi F-Secure Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 314 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của F-Secure SAFE là 3.4.148, phát hành vào ngày 19/03/2018. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 04/12/2015.

F-Secure SAFE đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows.

Người sử dụng của F-Secure SAFE đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho F-Secure SAFE!

Cài đặt

người sử dụng 314 UpdateStar có F-Secure SAFE cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản